Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. RMA Hydromet: onderdeel van de besloten vennootschap RMA BV (hierna RMA), gevestigd aan de Erve Nijenhorst 8, 7447 MA te Hellendoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01137173 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Raatjes.
1.2. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan RMA.
1.3. Partijen: RMA en de opdrachtgever samen.
1.4. Ondergeschikten: werknemers en medewerkers van RMA die geen procuratie hebben.
1.5. Opdracht: de door RMA aan opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, verleende of te verlenen diensten of geleverde of te leveren producten.
1.6. Software: alle computerprogrammatuur of onderdelen daarvan, waartoe ook behoren updates, uitbreidingen, verbeteringen of aanpassingen.
1.7. Hardware: alle computerapparatuur met randapparatuur alsmede alle meetapparatuur, waaronder, maar niet uitsluitend, bodemsensoren en weerstations.
1.8. Licentie: het door RMA aan opdrachtgever verleende recht tot gebruik, herstel en verbeterde versies van de software.

2. Werkingssfeer

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten en/of offertes tussen RMA en de opdrachtgever.
2.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgevers of derden uit.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle prijsaanbiedingen en/of offertes van RMA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vermeld.
3.2. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn bij het aanbod of de offerte is vermeld.
3.3. Als de opdrachtgever het aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn van 30 dagen aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.4. RMA mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren.

4. Aanvaarding

4.1. Een opdracht komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod RMA heeft bereikt of doordat de opdrachtgever online een licentie heeft afgesloten.
4.2. Bij aanvaarding van het aanbod of de offerte door de opdrachtgever, behoudt RMA zich het recht het aanbod of de offerte alsnog binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen.
4.3. Het wijzigen van een aanvaarde opdracht kan alleen met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de opdrachtgever. RMA informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
4.4. Bij elk verzoek om de opdracht te wijzigen door de opdrachtgever, heeft RMA het recht om daar al dan niet mee in te stemmen.

5. Ondergeschikten

Afspraken, overeenkomsten en/of toezeggingen door ondergeschikten van RMA zijn niet bindend, voor zover ze door RMA niet schriftelijk zijn bevestigd.

6. Prijzen en betaling

6.1. Alle prijzen die RMA hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
6.2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.3. De in de aanbieding of offerte genoemde prijzen zijn slechts geldig gedurende de geldigheidsduur van de aanbieding of de offerte. Als aflevering meer dan drie maanden na de offertedatum plaatsvindt, is RMA gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen.
6.4. RMA is gerechtigd bij aanvang van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.5. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van RMA de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling inclusief wettelijke rente.
6.6. Indien partijen voor een opdracht door RMA een totaalbedrag zijn overeengekomen is dit altijd een richtprijs.
6.7. RMA is gerechtigd 10% van de richtprijs af te wijken, waarbij de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen één week na aanzegging van de prijswijziging.
6.8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Het betreft hier een fatale termijn.
6.9. De opdrachtgever heeft geen recht om te verrekenen of de betaling op te schorten.
6.10. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

7. Gevolgen niet-tijdige betaling

7.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd aan RMA.
7.2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente of kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.3. Wanneer, bij het uitblijven van tijdige betaling, ook na een aanmaning geen betaling volgt, is RMA gerechtigd alle maatregelen te nemen ter invordering van vordering(en) van de opdrachtgever.
7.4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.5. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is RMA gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
7.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van RMA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Overmacht

8.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van RMA in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever niet aan RMA kan worden toegerekend in een van de wil van RMA onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van RMA kan worden verlangd.
8.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituaties worden ook, maar niet uitsluitend gerekend: ziekte van werknemers/medewerkers, stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, verlies of beschadigen van goederen bij transport naar RMA of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van RMA, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van de overheid, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van RMA, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, onverwachte stroom-, elektriciteit,-internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, waterschade en slechte weersomstandigheden.
8.3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor RMA één of meer verplichtingen naar de opdrachtgever niet na kan komen, dan is RMA gerechtigd om zijn verplichtingen te annuleren, of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestaties te betalen.
8.4. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie drie maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.
8.5. RMA is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

9. Aansprakelijkheid

9.1. RMA is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
9.2. Indien RMA aansprakelijk is voor enig schade, is RMA slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
9.3. De aansprakelijkheid van RMA is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering van RMA wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,-.
9.4. RMA is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
9.5. RMA is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgevers zijn verstrekt.
9.6. RMA is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van adviezen gegeven door RMA.

10. Vervaltermijn

Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van RMA vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

11. Recht op ontbinding

11.1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer RMA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
11.2. RMA dient in geval van een toerekenbare tekortkoming die niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijk termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
11.3. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat een ingebrekestelling RMA daadwerkelijk tijdig bereikt.
11.4. RMA heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien RMA kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

12. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart RMA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door RMA geleverde diensten en/of producten.

13. Eigendomsvoorbehoud

De door RMA geleverde zaken blijven eigendom van RMA totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

14. Levering

14.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2. De software geldt als geleverd zodra aan de opdrachtgever de toegangsrechten ter beschikking zijn gesteld.
14.3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de levering te annuleren of de betaling te weigeren en/of schadevergoeding te eisen.
14.4. De opdrachtgever dient RMA in gebreke te stellen en een redelijk termijn te geven om alsnog na te komen, zonder dat de opdrachtgever het recht tot ontbinding of schadevergoeding heeft.
14.5. RMA heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan te bieden op het afgesproken tijdstip aan de opdrachtgever. Het aanbod van levering wordt met levering gelijkgesteld.
14.6. Bij weigering in ontvangst name van de zaken door de opdrachtgever zal RMA deze tot 30 dagen na aanbieding (doen) opslaan, in welk geval de kosten van (retour)vracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever komt.
14.7. RMA zal opdrachtgever alsdan schriftelijk berichten dat deze zaken binnen dertig dagen afgenomen dienen te worden hetgeen een fatale termijn is. Na 30 dagen is RMA gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
14.8. Vanaf het moment van levering gaat het risico met betrekking tot de afgeleverde zaken over op de opdrachtgever.

15. Annulering

Indien de opdrachtgever de aan RMA verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan RMA alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze gemaakte (on)kosten te vergoeden, onverminderd het recht van RMA op schadevergoeding wegens winstverderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade en kosten.

16. Recht van reclame

16.1. Opdrachtgever is verplicht RMA binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte te brengen van gebreken in de prestatie aan de zijde van RMA. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen RMA wijst op gebreken, vervalt ieder recht op reclame.
16.2. Facturen gelden als onbetwist en geaccepteerd, indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum niet bij RMA schriftelijk heeft geprotesteerd.
16.3. RMA dient in staat te worden gesteld ingediende gebreken te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
16.4. Indien de gebreken in de prestatie naar het oordeel van RMA juist is, zal RMA hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste van de factuurwaarde, hetzij de gebreken in de prestatie kosteloos op te lossen.

17. Software

17.1. RMA verleent de opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de software en documentatie. Opdrachtgever aanvaardt deze licentie.
17.2. De licentie wordt verleend voor minimaal 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van ter beschikkingstelling.
17.3. De licentie wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden.
17.4. Partijen kunnen te allen tijde een licentie schriftelijk opzeggen of wijzigen. Bij wijziging van de licentie start een nieuwe licentieperiode eveneens voor de duur van 12 maanden. Het openstaande bedrag wordt als korting verrekend.
17.5. Bij vooruitbetaling is opdrachtgever een periodieke vergoeding verschuldigd aan RMA. De licentievergoeding wordt jaarlijks in rekening gebracht via een factuur.
17.6. RMA is gerechtigd de prijs van de licentie te verhogen. RMA stelt de opdrachtgever vooraf in kennis van de prijsverhoging.
17.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de software te gebruiken anders dan voor zijn eigen bedrijfsdoeleinden. De opdrachtgever mag de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RMA niet aan derden ter beschikking stellen, (laten) kopiëren, te reverse engineeren, aan te passen, uit te breiden of te decompileren.
17.8. Bij overtreding van lid 7 van dit artikel verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van RMA en zonder rechterlijke tussenkomst, een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- en van € 1.000,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van RMA om een volledige schadevergoeding te vorderen.
17.9. Bij beëindiging van de licentie is de opdrachtgever verplicht om de software van alle in zijn bedrijf aanwezige verwerkingseenheden te verwijderen.
17.10. RMA behoudt zich het recht voor om op elke gewenst moment toegang tot accounts te beperken of in te trekken.

18. Hardware

18.1. RMA levert de hardware aan de opdrachtgever zoals omschreven in de overeengekomen overeenkomst.
18.2. Verlies of beschadiging van de hardware valt onder het risico van de opdrachtgever op het moment van aflevering.
18.3. De opdrachtgever stelt RMA in de gelegenheid om installatie en/of montage te verrichten. Opdrachtgever verschaft RMA alle benodigde voorwaarden en faciliteiten om de installatie en/of montage mogelijk te maken. RMA is niet aansprakelijk voor vertragingen in de installatie en/of montage ten gevolge van het ontbreken hiervan.
18.4. Indien de aanvang of voortgang van de installatie en/of montage wordt vertraagt door omstandigheden, als bedoeld in het voorafgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee in verband houdende schade en kosten aan RMA te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
18.5. Installatie en/of montage van hardware geldt als opgeleverd op het moment van ingebruikname van de hardware of wanneer RMA de hardware aan opdrachtgever werkend heeft gedemonstreerd.

19. Garantie

19.1. RMA garandeert de hardware twaalf maanden na levering. Gebreken die gedurende deze periode optreden en niet het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik of andere niet aan RMA toe te rekenen oorzaken, zullen door RMA kosteloos worden hersteld.
19.2. Bij producten die niet door RMA zijn geproduceerd wordt de garantieperiode van de fabrikant gehanteerd. Alle onderdelen die zijn vervangen worden eigendom van RMA.
19.3. Aan de hand van de retourprocedure (artikel 20) wordt bepaald of een product onder de garantie valt.
19.4. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden, zoals in dit artikel vermeld, niet van toepassing is op de overeenkomst.

20. Retourprocedure

20.1. RMA kent 2 soorten retourzendingen, te weten de garantieafhandeling en de reparatie.
20.2. Garantieafhandeling is van toepassing op alle producten die binnen de garantieperiode defect zijn geraakt en welke niet het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel anderszins te wijten aan de opdrachtgever.
20.3. Na ontvangst van het defecte product controleert RMA de schade of andere gebreken, beoordeelt RMA of er sprake is van garantie en hoe het zal worden hersteld.
20.4. Kosten voor verzending van garantiegoederen zijn voor rekening voor RMA.
20.5. De opdrachtgever betaalt € 75,- onderzoeks- en transportkosten indien het product geen defect vertoont of het recht op garantie is vervallen.
20.6. Reparatie is van toepassing op producten die buiten de garantieperiode defect zijn geraakt en ter reparatie worden aangeboden. Als geen reparatieopdracht volgt wordt er € 75,- aan onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht.
20.7. Producten worden geretourneerd voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade en/of vermissing tijdens transport naar RMA.
20.8. Kosten voor verzending van reparatiegoederen komen voor rekening van de opdrachtgever.

21. Service en adviezen

21.1. De services en adviezen die door RMA aan de opdrachtgever worden verstrekt, dienen ter ondersteuning van de activiteiten van de opdrachtgever. RMA spant zich in om te allen tijde zorgvuldige tot stand gekomen services en adviezen na te streven.
21.2. RMA heeft jegens de uitvoering van de services en adviezen een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. RMA staat niet garant voor de juistheid van de services en adviezen en zij is derhalve dan ook niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die uit deze services en adviezen mochten voortvloeien.

22. Geheimhouding

22.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie en gegevens waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen, voor zover dit een goede uitvoering van de overeengekomen overeenkomst niet in de weg staat.
22.2 Partijen zijn gehouden de geheimhoudingsverplichting ook op te leggen aan hun personeelsleden.
22.3. Opdrachtgever stelt adviezen van RMA nooit ter beschikking aan derden, behalve na uitdrukkelijke toestemming.

23. Uitbesteding derden

RMA heeft het recht om de overeengekomen overeenkomst (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

24. Wijziging algemene voorwaarden

24.1. RMA heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
24.3. Grote inhoudelijke wijzingen zal RMA zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

25. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

25.1. Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
25.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat RMA bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had.

26. Toepasselijk recht

26.1. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
26.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar RMA is gevestigd, is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.