Grondwater

Grondwater

Verdroging

Door het veranderende klimaat zien we steeds langere periodes zonder neerslag. Met name in de hoger gelegen zandgronden is er een groter gevaar van verdroging. Waterbeheerders proberen dit effect tegen te gaan door water aan te voeren en neerslag vast te houden. Dit vraagt continue om een afweging van belangen. We moeten de verdroging tegengaan, maar ook de overlast door grondwater.

Grondwaterpeil

Onze grondwatervoorraad is belangrijk voor onze drinkwatervoorziening en voor de landbouw. Het nauwkeurig monitoren van het grondwaterpeil laat zien hoeveel water er beschikbaar is voor gebruik. De laatste jaren nemen de periodes van droogte in het zomerseizoen toe. Hierdoor daalt het grondwaterpeil structureel. Het is duidelijk dat het opstellen van een waterbalans verder gaat dan alleen het oppervlaktewater. In de toekomst moeten we ook de grondwatervoorraad meenemen in deze balans.

Peilmeting

Peilmeting van oppervlaktewater en grondwater is op verschillende manieren mogelijk. Wij zoeken samen met onze klanten de meest geschikte en passende oplossing. Wij maken daarbij gebruik van een breed assortiment van niveausensoren, communicatiemiddelen en dataverzamelsystemen.

Bekijk al onze niveausensoren